I si allò més “normal” és la diversitat?. Rafa Reoyo.